Urgo Polfa Łódź

close
  • Znajdź nas w Social Media:
  • Instagram
  • Intranet

Oświadczenie dotyczące sprzedaży BOCOUTURE na terenie Polski

8 lipca 2020

Działając w imieniu Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o., w związku z powzięciem informacji o możliwości nabycia w serwisie internetowym http://tad600glutation.com.pl produktów leczniczych (leków) BOCOUTURE proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile o mocy 50 oraz 100 jednostek, dla których podmiotem odpowiedzialnym jest Merz Pharmaceuticals GmbH informuję, że Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o. jest jedynym podmiotem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej upoważnionym przez Merz Pharmaceuticals GmbH do decydowania o warunkach dystrybucji wskazanych produktów leczniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Produkty lecznicze BOCOUTURE zawierają toksynę botulinową i posiadają kategorię dostępności Rp – wydawane z przepisu lekarza (na receptę). Zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami, a w szczególności zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne: dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta. W związku z tym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie można prowadzić sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych na receptę.

W 2014 roku Komisja Europejska wprowadziła wspólne logo („common logo”). Umożliwia ono identyfikację aptek, które legalnie sprzedają leki na odległość.

Wspólne logo ma na celu zapewnienie pomocy przy sprawdzeniu czy strona internetowa, na której oferowane są leki działa legalnie.

Takie wspólne logo jest rozpoznawalne w całej Unii Europejskiej i wygląda następująco:

Pod takim wspólnym logo znajduje się flaga państwa członkowskiego. Określa ona miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu oferującego produkty lecznicze w sprzedaży na odległość. Obok flagi znajduje się napis w języku danego kraju, który informuje o potrzebie kliknięcia we wspólne logo.

Po kliknięciu na stronie w takie logo, powinno nastąpić przekierowanie do wpisu danego podmiotu do rejestru prowadzonego przez dane państwo członkowskie. Obecność danego podmiotu w rejestrze świadczy o jego legalności i gwarantuje posiadanie stosownego zezwolenia na prowadzenie sprzedaży na odległość. 

W witrynie internetowej http://tad600glutation.com.pl nie ma common logo, jak również nie ma nazwy podmiotu prowadzącego tą witrynę internetową. Podany jest jedynie adres siedziby w Londynie (Anglia), który to adres jest adresem podmiotu udostępniającego „wirtualne adresy”. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Anglii podmiot, który chce sprzedawać produkty lecznicze przez internet (na odległość) jest zobowiązany do rejestracji w systemie prowadzonym przez Medicines & Healthcare products Regulatory Agency. Natomiast wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych wydawanych na receptę może być prowadzona w Anglii jedynie przez apteki. We wspomnianym rejestrze register of authorised online sellers of medicines – nie ma podmiotu, który mógłby odpowiadać swoją nazwą – nazwą witryny internetowej http://tad600glutation.com.pl

Powyższe pozwala twierdzić, że witryna internetowa http://tad600glutation.com.pl działa niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy pamiętać, że zakup leku od podmiotu, który działa nielegalnie niesie za sobą następujące ryzyka:

  • lek nie zadziała, gdyż podmioty działające nielegalnie mogą np. sprzedawać dowolną substancję jako lek;
  • lek zaszkodzi, gdyż podmioty działające nielegalnie mogą np. sprzedawać leki przeterminowane lub niewłaściwie przechowywane;
  • lek wywoła poważną chorobę, gdyż podmioty działające nielegalnie mogą np. sprzedawać leki sfałszowane o nieznanej jakości i nieznanym działaniu;
  • lek spowoduje uzależnienie, gdyż podmioty działające nielegalnie mogą np. celowo sprzedawać leki o działaniu silnie uzależniającym;
  • lek wywoła chorobę psychiczną, gdyż podmioty działające nielegalnie mogą np. sprzedawać substancje wycofane ze względu na ich negatywny wpływ na psychikę człowieka;
  • lek spowoduje śmierć, gdyż podmioty działające nielegalnie mogą np. sprzedawać substancje trujące lub leki, których ze względów zdrowotnych nie możemy przyjmować.

Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o. podjęła działania mające na celu poinformowanie zarówno polskich jak i angielskich organów nadzoru w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogłyby paść ofiarą niezgodnego z prawem procederu sprzedaży produktów leczniczych.