Urgo Polfa Łódź

close
 • Znajdź nas w Social Media:
 • Instagram
 • Intranet

OWS – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

26 października 2020

OWS – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o.

I. Definicje

Klient” – Każdy podmiot składający zamówienie na towary w firmie Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o., niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego

Klient indywidualny” – Klient, który  prowadzi działalność gospodarczą lecz nie posiada klasyfikacji hurtowni wpisanej do KRS

Klient hurtowy” – Klient, który prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako sprzedaż hurtowa.

Sprzedawca”- Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000060390, NIP 1132330835, REGON 01327650000000, kapitał zakładowy 190 485,00 PLN.

Towar” – produkty będące w ofercie Sprzedawcy oraz dostępne do sprzedaży zgodnie z zamówieniem określonym w Zamówieniu przez Klienta, a przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę., a także takie, których sprzedaż jest możliwa i legalna na rzecz Klienta.

Zamówienie” –pisemne (e-mail) lub ustne (poprzez Przedstawiciela Handlowego Sprzedawcy) zlecenie dostarczenia Towarów złożone przez Klienta u Sprzedawcy, potwierdzone do realizacji przez Sprzedawcę.

Umowa” – zobowiązanie Klienta składającego Zamówienie do zakupu i Sprzedawcy przyjmującego Zamówienie do Sprzedaży zamawianego Towaru.

Dostawa”- sprzedaż Towaru znajdującego się w aktualnej ofercie Sprzedawcy.

Nota reklamacyjna” – formularz do składania reklamacji załączony do Ogólnych Warunków Sprzedaży (Załącznik nr 1)

Magazyn Sprzedawcy” – Zewnętrzny operator logistyczny świadczący usługi dla Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o. znajdujący się pod adresem: FM Logistic w Błoniu, ul. Stefana Batorego 1, Polska.

Przedstawiciel handlowy Sprzedawcy” – osoba odpowiedzialna za obsługę handlową klientów
w wyznaczonym regionie.

„Dzień roboczy” – przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t. jedn. Dz.U. 2015, poz. 90)

„Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

II. Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się do wszystkich Zamówień Klientów na Towary Sprzedawcy. Warunki mają charakter nadrzędny w stosunku do warunków stosowanych przez Klienta lub przyjętych w jego praktyce handlowej, bądź jakichkolwiek innych dokumentów Klienta, które w odmienny sposób regulowałyby warunki sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

Ogólne WarunkiSprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, bez względu na ich formę, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z Klientami składającymi Zamówienia na Towary będące w ofercie Sprzedawcy.

Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Klientem
w odniesieniu do każdego Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży w wersji obowiązującej na moment złożenia Zamówienia, w całości i bez zastrzeżeń, zgodnie z treścią dostępną pod adresem strony internetowej https://www.urgopolfalodz.pl/. W przypadku sprzeczności między warunkami Zamówienia a Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, decydujące znaczenie ma treść Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Ogólne Warunki Sprzedaży zamieszczone są na stronie internetowej https://www.urgopolfalodz.pl/
w tym w formie umożliwiającej utrwalenie Ogólnych Warunków Sprzedaży bezpośrednio na urządzeniu odbiorczym przez Klienta.

III. Nawiązanie współpracy

Warunkiem koniecznym do nawiązania współpracy Klienta ze Sprzedawcą jest rejestracja w bazie odbiorców Sprzedawcy, na podstawie następujących informacji przekazanych przez Klienta:

 • Nazwa i adres Klienta (będącego jednocześnie płatnikiem),
 • Nazwa i adres odbiorcy Towaru- niezależnie od tego, czy jest to ten sam podmiot, którym jest Klient,
 • Potwierdzenie numeru NIP, REGON,
 • Potwierdzenie, że Klient jest uprawniony do zakupu (koncesja, wpis do CEIDG, KRS), dla Klientów Hurtowych aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
 • Wypełnienie i dostarczenie kwestionariusza Kwalifikacji Odbiorcy Hurtowni Farmaceutycznej.
 • Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej dla Klientów Hurtowych.

Na prośbę Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do przedstawienia aktualnych dokumentów zgodnie
z poniższą tabelą:

IV. Zamówienia i Dostawy

Zamówienia mogą być składane przez Klienta w następującej formie:

 • za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego Sprzedawcy.
 • bezpośrednio drogą elektroniczną na adres zamowienia@pl.urgo.com

Zamówienia złożone przez Klienta drogą elektroniczną wymagają akceptacji ze strony Sprzedawcy, która dokonywana będzie w formie elektronicznej na wskazany w dokumencie Zamówienia przez Klienta adres e-mail.

Przedstawiciele handlowi nie są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu Sprzedawcy,
z wyjątkiem ofert o charakterze promocyjnym. W pozostałym zakresie, informacje o ofertach Sprzedawcy nie będących ofertami promocyjnymi,  przekazywane przez Przedstawicieli handlowych Sprzedawcy, mają charakter wyłącznie informacyjny i będą wiązać Sprzedawcę wyłącznie w przypadku akceptacji Zamówienia złożonego przez Klienta. Zamówienia są potwierdzane przez Biuro Obsługi Klienta.

Zamówienie powinno zawierać:

 • nazwę firmy, dokładny adres, numer NIP, REGON,
 • adres Dostawy, niezależnie, czy pokrywa się z adresem dostawy,
 • adres email oraz telefon kontaktowy,
 • nazwę zamawianego produktu, pojemność, ilość, kod EAN (kod kreskowy).

Realizacja Zamówienia/Dostawa

Czas realizacji Zamówień dla Klientów odbierających produkty własnym transportem:

 • Zamówienia złożone w godzinach 8:00 – 12:00 w Dni robocze będą przygotowane do odbioru po 24 godzinach od momentu złożenia zamówienia, ale jedynie kolejnego najbliższego Dnia roboczego.
 • Zamówienia złożone w godzinach 12:00–8:00 w Dniu roboczym będą przygotowane do odbioru od 9 rano kolejnego najbliższego  Dnia roboczego.
 • Za godzinę złożenia zamówienia uznaje się chwilę przesłania informacji o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji na adres email wskazany w bazie odbiorców Sprzedawcy.
 • Odbiory są możliwe tylko w Dni robocze.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego terminu przygotowania produktu odbieranego własnym transportem, o którym poinformuje Klienta w czasie 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
 • Realizacja zamówienia może zostać opóźniona lub w ogóle się nie odbyć w przypadku wstrzymania realizacji, o której mowa w punkcie VI.

Czas realizacji zamówień dostarczanych transportem Sprzedawcy lub na jego zlecenie:

 • Zamówienia przesłane do godz. 12:00 w Dniu roboczym – Zamówienia zostaną wysłane do Klientów tego samego dnia roboczego.
 • Zamówienia przesłane po godz. 12:00 w Dniu roboczym – Zamówienia zostaną wysłane do Klientów następnego najbliższego Dnia roboczego.
 • Za godzinę złożenia zamówienia uznaje się chwilę przesłania informacji o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji na adres email wskazany w bazie odbiorców Sprzedawcy.
 • Dostawa może zostać opóźniona lub w ogóle się nie odbyć w przypadku wstrzymania realizacji, o której mowa w punkcie VI.
 • Przewidywany czas dostarczenia zamówienia to 1 Dzień roboczy, może on ulec wydłużeniu w przypadku wszelkich okoliczności niezależnych od Sprzedawcy lub nie wynikających z umyślnej winy Sprzedawcy, a także wynikających z okoliczności leżących po stronie kuriera, przewoźnika lub poczty.

W przypadku Klientów indywidualnych zamówiony Towar dostarczany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika.

W przypadku Klientów hurtowych Towar odbierany jest przez Klienta w magazynie wskazanym przez Sprzedawcę (dotyczy Klientów, z którymi zostały zawarte odrębne umowy).

Minimalna wartość Zamówienia/Koszt Dostawy (dotyczy Klientów indywidualnych)

Minimalna wartość Zamówienia realizowanego na koszt Sprzedawcy (minimum logistyczne) wynosi 500 zł netto (bez podatku VAT).

W przypadku, gdy kwota Zamówienia nie przekracza 500 zł netto, do wartości Zamówienia zostanie doliczona kwota 19,99 zł netto jako koszt przesyłki (osobna pozycja na fakturze).

V. Płatności

Informacje o cenie Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Towar w terminie i na warunkach określonych na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury.

Wszelkie rozliczenia powinny być realizowane :

 • Z odroczonym terminem płatności lub przedpłatą FV proforma – za pośrednictwem przelewów bankowych. Datą zapłaty jest data uznania na rachunku wskazanym na fakturze.
 • Z płatnością za pobraniem – płatność gotówką przy dostawie towaru przez kuriera, datą zapłaty jest data odbioru zamówienia.

Faktury doręczane są razem z Towarem w formie papierowej lub w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres email, bądź w inny uzgodniony z Klientem sposób (dotyczy Klientów, z którymi zostały zawarte odrębne umowy).

Klient nie może wstrzymać dokonania płatności za zamówione Towary z powodu niedoręczenia faktury, jeżeli nie zgłosi tego faktu Sprzedawcy w terminie do 5 Dni roboczych, licząc od dnia faktycznego objęcia Towaru w posiadanie.

W przypadku przekroczenia terminu płatności, Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M.P.2016.47 z dnia 2016.01.12) na podstawie art. 481 § 24 Kodeksu cywilnego.

VI. Wstrzymanie Dostaw

Wstrzymanie realizacji Dostaw jest możliwe w następujących przypadkach:

 • Zaległość w zapłacie przez Klienta którejkolwiek z faktur, nie została dokonana zapłata

w terminie płatności wskazanym na FV.

 • Sprzedawca posiada wiarygodne informacje o niekorzystnej lub pogarszającej się kondycji finansowej Klienta, możliwości utraty przez niego zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej lub stanie niewypłacalności w rozumieniu prawa upadłościowego lub prawa restrukturyzacyjnego lub złożenia propozycji układowej lub wstępnego planu restrukturyzacyjnego na potrzeby przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania restrukturyzacyjnego wynikającego z prawa restrukturyzacyjnego;
 • Sprzedawca posiada wiarygodne informacje o możliwości utraty lub utracie przez Klienta statusu Odbiorcy Hurtowni Farmaceutycznej.
 • Klient podał jakiekolwiek błędne lub niekompletne dane.
 • Towar nie jest dostępny w Magazynie Sprzedawcy w chwili złożenia Zamówienia.
 • Klient nie dostarczył uzupełnionego formularza Kwalifikacji Odbiorcy Hurtowni Farmaceutycznej.

O wstrzymaniu Dostaw z powyższych powodów Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie.

VII. Jakość produktów. Reklamacje

Jakość produktów

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar bez wad, przechowywanych i transportowanych zgodnie z wymaganiami dla danego produktu.  

Gwarancją utrzymania prawidłowego stanu, jakości, bezpieczeństwa oraz przydatności, stabilności, zastosowania, zawartości Towarów jest zapewnienie przez Klienta warunków magazynowania produktów określonych przez Sprzedawcę i umieszczonych na opakowaniu jednostkowym produktu lub obowiązujące dla danej kategorii produktu.

Reklamacje

Ustala się następującą procedurę reklamacji. W zakresie nieuregulowanym w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, zastosowanie mają zasady rękojmi przewidziane w Kodeksie cywilnym.

W przypadku stwierdzenia wady jakościowej Towaru, braków ilościowych, bądź uszkodzeń związanych
z transportem, Klient zgłasza reklamację u Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: reklamacje@pl.urgo.com.

Klient powinien wykorzystać załączoną Notę reklamacyjną (załącznik nr 1) lub złożyć reklamację
w formie zaakceptowanej przez Sprzedawcę.

Reklamacje dotyczące braków ilościowych i związane z transportem Klient zobowiązany jest zgłosić
w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty dostawy Towaru lub jego odbioru od Sprzedawcy, jeśli produkty odbierane są własnym transportem.

Reklamacje jakościowe Klient może zgłosić w ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty zakupu,
o ile nie minęła data ważności zakupionego Towaru, podana na opakowaniu producenta lub fakturze.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zewnętrznego kartonu należy spisać protokół reklamacyjny
z kurierem dostarczającym paczkę, a także pozostawić całość zamówienia wraz z kartonem zewnętrznym w celu sporządzenia dokumentacji uszkodzeń np. fotograficznej.

Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona, a informacja o sposobie jej rozpatrzenia będzie przekazana Klientowi w formie pisemnej, w terminie 14 Dni roboczych od zgłoszenia reklamacyjnego.

Działania niepożądane, incydenty medyczne

Klient ma obowiązek do niezwłocznego zgłaszania do Sprzedawcy wszelkich niepożądanych działań Towarów w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną na adres: rejestracja@pl.urgo.com

VIII. Ryzyko

W przypadku, gdy Towar jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, poczty, kuriera, odpowiedzialność za Towar przechodzi na Klienta w momencie Dostawy na adres Dostawy wskazany
w Zamówieniu oraz Bazie odbiorców Sprzedawcy  i pisemnego potwierdzenia odbioru Towaru przez Klienta.

Klient, który w momencie odbioru Towaru stwierdzi, że w czasie transportu nastąpiła utrata, ubytek lub uszkodzenie Towaru, jest obowiązany zażądać od przewoźnika, poczty, kuriera sporządzenia protokołu szkodowego oraz dokonać wszelkich innych czynności dotyczących ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, poczty, kuriera oraz zachowania praw do odszkodowania.

W przypadku, gdy Klient odbiera Towar własnym transportem, odpowiedzialność za Towar przechodzi na Klienta w momencie wydania mu Towaru w magazynie Sprzedawcy i pisemnego potwierdzenia odbioru Towaru.

Osoba odbierająca Towar w imieniu Klienta w Magazynie Sprzedawcy musi mieć pisemne upoważnienie od Klienta, w pozostałych przypadkach – odbiór Towaru następuje na zasadach ogólnych.

IX. Dane osobowe

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta. Sprzedawca dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1), a także zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( Dz.U. 2019 poz. 730).  

Dane przetwarzane są w zakresie niezbędnym. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem https://www.urgopolfalodz.pl/polityka-prywatnosci/

Sprzedawca przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

XI. Obowiązywanie warunków

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 listopada 2020 na czas nieoznaczony i podlegają przepisom prawa polskiego. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży, które będą mieć zastosowanie do nowo zawieranych Umów. Wówczas nowa wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://www.urgopolfalodz.pl/ lub przesłana do Klientów indywidualnie drogą elektroniczną.

Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, kontakt mailowy pod adresami: iodo@pl.urgo.com, kontakt@pl.urgo.com
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO co najmniej w jednym z niżej wskazanych celów:
 3. prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów oferowanych przez Administratora, w tym zgłoszenia działań niepożądanych do właściwych organów państwowych, na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO,
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny do zgłoszenia działań niepożądanych zgodnie z pkt 3 a), bądź do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 b).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, w tym pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, a także podmioty prawa, które są uprawnione do ich pozyskania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3 b) wobec przetwarzania danych osobowych w celu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia, a ich niepodanie zgłaszanie działań niepożądanych przez Administratora.
 7. W stosunku do Państwa nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki do pobrania:


Załącznik nr 1 Nota reklamacyjna